Make your own free website on Tripod.com
ŽIVOT(OPIS)

Ž I V O T (O P I S)
aneb mezní(kykyryký) mého života

1973
*narozen – 6. listopadu (15:37 hod.) HRANICE
1978
prostøední oddìlení školky – seznámení se s Jiøím Nebeským, poèátek kamarádství
1980-1988
základní škola, 1.-3. tøída ve škole “U fary”, poté ZŠ na ulici 1. máje
1981
èlen Hranického dìtského pìveckého sboru - soprán (až do roku 1984)
1984
koncem školního roku pøichází do tøídy Petr Marek
1986
7. tøída – poèátek kamarádství s Petrem
èlen hranického oddílu rychlostní kanoistiky - kanoe (až do roku 1989)
1987
poèátek seznamování se s hrou na kytaru
1988-1992
studium na Gymnáziu na Zborovské ulici
1988
poèátek hraní na bicí nástroje
první hudební, herecké filmové a video pokusy
1989
založení sdružení UNARCLUB
1990
pøipojení se ke skupinì Bastard (bicí, vokály)
první literární pokusy
1991
pøipojení se k hranickému divadelnímu souboru Fiasko
vznik improvizaèního souboru - Dekadentní divadlo Beruška
1992-1997
studium na právnické fakultì Univerzity Karlovy v Praze
1997-1999
civilní služba na FF UK Praha - údržba a studijní oddìlení
1999-2001
zamìstnání na MV ÈR, odbor azylové a migraèní politiky
do èervna 2000 Praha, pak pøijímací centrum Vyšní Lhoty (okr. Frýdek-Místek), od záøí 2001 opìt Praha
2002 - ...
od záøí 2002 zamìstnání v Brnì - obèanské sdružení Ekologický právní servis
první a druhé one-man show performance pod hlavièkou "Statokinetické divadlo Opus è. 23" na hranickém divadelním festivalu LÁHOR

ZPÌT NA DOMOVSKOU STRÁNKU

eXTReMe Tracker