Make your own free website on Tripod.com
STATOKINETICKÉ DIVADLO OPUS È. 23

STATOKINETICKÉ DIVADLO OPUS È. 23

Diplomatická one-man show - performance na pseudoniterné téma.


:::::.....
V roce 2002 u pøíležitosti prvního (úvodního) roèníku hranického divadelního festivalu LÁHOR byl po deseti letech "oprášen" projekt známý veøejnosti pouze a jen z divadelní literatury - který ale pøitom ve skuteènosti nikdy neexistoval...


:::::.....
Statokinetické divadlo Opus è. 23 vzešlo z Dekadentního divadla Beruška (DDB) a na nìm a jeho "slávì" zaèíná žít vlastním životem divadelního parazita - samozvance.


:::::.....
Premiérové vystoupení:
Název: Pierot
28.6.2002 Hranice - divadelní festival Láhor
hudba: MIX - P. I. Èajkovskij - Koncert pro klavír a orchestr è. 1 b moll, opus è. 23

Další vystoupení:
Název: Dottore
21.6.2003 Hranice - divadelní festival Láhor 2
hudba: MIX - Alois Hába


:::::.....
Narozdíl od svého mateøského souboru DDB Statokinetické divadlo ve svých pøedstaveních výraznìje pracuje s pohybem a pøedevším pak se zapojením klasické hudby, která performance (nejen zvukovì) provází. Narozdíl od v zásadì asociaèního, rychlého, støihového pojetí improvizací DDB se jediný herec divadla zamìøuje spíše na vytváøení celistvìjšího pøíbìhu - obrazu - situace - v souznìní s hudbou a jejím nábojem (vybírá si pøedevším hudbu, kterou je možno nepøesnì charakterizovat jako dynamickou, nervní, disonantní). Hudbu pomocí (v zásadì nahodilého) støihu pøedem upravuje a poté ji nechává zaznít v nových souvislostech, které dotváøí mluveným (improvizovaným) slovem a zpìvem.


:::::.....
V zatím posledním pøedstavení byl hranickému publiku nabídnut výlet do duše a života významného moravského skladatele a experimentátora Aloise Háby. Právì v den pøedstavení (21. 6. 2003) jsme si mohli pøipomenout 110. výroèí jeho narození.

Statokinetické divadlo na základì zatím posledního pøedstavení plánuje pøipravit projekt dalších (fiktivních) životopisù (výletù do duše) slavných hudebníkù a tento dále rozvíjet (popøípadì zahrnout do projektu i slavné nehudebníky - spisovatele, výtvarníky). V objektu jeho zájmu však nyní stojí pøedevším moderní skladatelé 20. století a taková jména jako Janáèek, Martinù, Šnitke, Šostakoviè, Prokofjev a mnozí další.
Pøedstavení doposavad nesly názvy plynoucí z commedie dell ´ arte, k ní se však nijak pøímo nevztahovaly. Podtitul celého divadla a jeho pøedstavení však byl a zùstává výstižnìjším.


ZPÌT NA DOMOVSKOU STRÁNKU

eXTReMe Tracker