Make your own free website on Tripod.com

KORSIKA  22.6. - 3.7. 2001

ITINERÁØ A POZNÁMKY K CESTÌ A POBYTU (pùvodnì vytvoøeno pro Bedekr.cz)


Porto Spelunca pohled z Col Vergio Monte Cinto
Corte salaš Tolla Bonifacio útesy Bonifacia

ITINERÁØ NAŠÍ CESTY VE ZKRATCE:
1. DEN 
Trasa po dálnici: Praha-Rozvadov-(BRD) smìr Mnichov-(A) Brenner-(I) Bolzano-Livorno (1108 km)
2. DEN
- podveèerní trajekt z Livorna do Bastie
3. DEN
- koupání u moøe v Saint Florent
- vycházka kolem pobøeží k ústím øek Vaghio a Flume Santo
- odjezd pøes L´Ile Rousse do Calvi
4. DEN
- cesta smìr Porto
- menší túra ve skalách Calanche (od parkoviÅ¡tì u Tête de Chien pìšky na Château Fort) a poté na Les Roches bleues
5. DEN
- odjezd do mìsteèka Evisa (829 mnm)
- menší túra stezkou GR20 do soutìsky Spelunca. Mosty Zaglia a Ponte Vecchiu. Koupání v øece
- odjezd do vnitrozemí, stoupání kolem lesù Forêt d´Antoine na Col de Vergio (1477 mnm). Odboèka z hlavní cesty smìrem k horám do vesnice Calasima (1095 mnm)
- procházkový výstup údolím Viru smìrem na Grotte des Anges. Pohledy na stìnu hory Paglia Orba (2525 mnm)
- odjezd do vesnièky Lozzi. Pøíprava na výstup na nejvyšší korsickou horu Monte Cinto (2706 mnm)
6. DEN
- celodenní túra z Lozzi pøes chatu Ercu na Monte Cinto
- sestup pøes druhý nižší vrchol Cinta dolù k Lac Cinto a návrat do Lozzi.
- odjezd serpentinami v kaòonu øeky Golo kolem skalních útvarù Sta. Regina do nejhlubšího vnitrozemí a mìsta Corte
7. DEN
- menší túra z Corte do údolí øeky Tavignano. Koupání v øece
- prohlídka centra mìsta Corte
- odjezd po hlavní silnici pøes Venace smìrem na Vizzavona a údolí Canaglia do mìsteèka Tattone
8. DEN
- menší túra v údolí Canaglia kolem potoku Manganello po GR20. Vodopád Meli a salaÅ¡e Tolla. Úsek kaskád na potoce v horském údolí Monte Rotondo (2622 mnm). Koupání v potoku
- odjezd smìrem  Forêt Vizavonna na Col de Vizzavona (1163 mnm). Vycházka k Anglickým kaskádám na potoku Agnone
- odjezd smìr hlavní mìsto Ajaccio
- Ajaccio
9. DEN 
- koupání v moøi
- prohlídka mìsta Ajaciio
- odjezd smìrem na Propriano do mìsteèka Sartène. Prohlídka
- odjezd smìr Bonifacio
10. DEN
- prohlídka Bonifacia a vyjížïka na lodi kolem skal a do jeskyò
- odjezd smìrem na Porto Vecchio. Oboèka k moøi na pláže de Palombaggia. Koupání
- odjezd pøes mìsta Solenzara a Aléria
- noc mezi mìsteèky Prunette a Moriani-Plage
11. DEN
- koupání v moøi
- odjezd smìr Bastia
- podveèerní trajekt do Livorna
- odjezd z Livorna pøes Pisa a Lucca smìrem na Modenu
12. DEN
- odjezd do sedla Abetone (1388 mnm) a od Modeny již po dálnici až do ÈR
 


POZNÁMKY K CESTÃŒ A POBYTU NA KORSICE:
K dispozici jsme mìli mapu Michelin - La Corse (1:200 000) a informace z Turistického prùvodce Rother: Korsika (Klaus Wolfsperger, nakladatelství Kletr freytag&berndt). Prùvodce vøele doporuèuji, obsahuje spoustu rùzných užiteèných informací a hlavnì 50 návrhù rùznì nároèných túr a vycházek po nejzajímavìjších místech Korsiky.
Pøesto byly skuteènosti, které jsme se nikde nedovìdìli. Jako tøeba:
- TRAJEKT je dobré si dopøedu pøes internet objednat. Jeli jsme mimo sezónu, kdy jeÅ¡tì na Korsiku nesmìøovaly takové davy turistù, jaké se dají pøedpokládat o sezónì, pøesto jsem se dostali až na 3. trajekt v ÃƒÂ¸adì. Jednoznaènì doporuèuji koupit si zpáteèní cestu od spoleènosti Sardinia Ferries & Corsica Ferries. Je nejlevnìjší a nabízí 50% slevu na vozidlo pøi návratu.
- PØI CESTÃŒ AUTEM: Pozor na korsické øidièe, kteøí zásadnì jezdí prostøedkem silnice a uhýbají neèekanì pozdì až tìsnì pøed vaším vozidlem, a také na cestu, která èasto nemusí být v nejkvalitnìjším stavu. Vzhledem k tomu, že jsou na Korsice „docela èinní“ místní nacionalisté, èasto se stává, že nápisy pøi vjezdu do obcí nebo na odboèkách mají zamalovanou francouzskou verzi názvu, pøièemž korsická verze se èasto od francouzské dosti liší. Nenechte se tedy zmást.
- OBUV doporuèuji (kromì pláží a mìst) radši pevnìjší. Korsický terén je v podstatì skoro všude znaènì kamenitý, takže nohy mohou velice snadno pøijít k újmì. Do údolí øek a na výstupy do hor je tøeba jednoznaènì mít obuv chránící kotníky.
 
ZDOLÁNÍ NEJVYŠŠÍHO VRCHOLU KORSIKY - MONTE CINTO (2706 mnm):
K cestì k výchozímu bodu výstupu: Absolvování 6,5 km dlouhé cesty autem z campu v Lozzi nahoru k parkoviÅ¡ti moc nedoporuèuji. Vzhledem k množství velkých kamenù a hlubokých dìr v polní silnici je možno jet jen velice pomalu (na jednièku) a obezøetnì – v podstatì rychlostí chùze. Èas se tedy výjezdem autem neuÅ¡etøí, spíš naopak, stezka pro chodce totiž silnici nekopíruje, jde pøímìji nahoru, takže by se snad dala zvládnout vystoupit i sestoupit rychleji, než to Å¡lo autem. To dostává v každém pøípadì zabrat, a s ním i øidiè. Rozmyslete si to. Doporuèit cestu mohu pouze autùm s tvrdým pérováním a bez nízkého pøedního spoileru.
K samotnému výstupu na vrchol:  Námi zvolená trasa túry (z Lozii na vrchol a poté pøes druhý vrchol dolù kolem Lac Cinto zpìt) se ukázala být zøejmì tou nejlepší možnou. Doporuèuji ji. Jak jsme se dovìdìli od ostatních turistù na vrcholu, druhá možná cesta na Monte Cinto ze støediska Haut-Asco se jde velice namáhavì nahoru skoro stále v suti, pro sestup do stejného údolí pak neexistuje varianta, jakou jsme mìli my v pøípadì cesty pøes Lac Cinto. Pøi výstupu jsme se v suti pohybovali pouze asi hodinu, cesta po skále již pak tak namáhavá není, i když se místy objevují lehké lezecké pasáže. Sestup stejnou trasou jako výstup by jistì nebyl již pøíliÅ¡ moc zajímavý, navíc by se skalní pasáže Å¡patnì slézaly. Cesta na nižší vrchol Cinta nebyla nijak nároèná (je vÅ¡ak tøeba se napojit na cestu vedoucí na vrchol ze støediska Haut-Asco a držet se po pravé stranì èervených znaèek na kamenech. Sestupuje se hodinu, asi 200 m dolù a poté se vystupuje asi 100 m nahoru na druhý, nižší vrchol Cinta). Poté nenároèný sestup (skoro sjíždìní – pozor vÅ¡ak na padající kameny) sutí prudce dolù k Lac Cinto a dále pak pøíjemná cesta zpìt.
 
 


PODROBNÝ ITINERÁØ NAŠÍ CESTY S KOMENTÁØEM: 
 
DEN I.  pátek 22.6.
Odjezd (Praha): 11:15 h.
TRASA: Praha-Rozvadov-(BRD) smìr Mnichov-(A) Brenner-(I) Bolzano-Livorno (1108 km) – nejrychlejší cesta na Korsiku
Obsazení automobilu (Seat Cordoba): 3 osoby
-cestou platba 10-ti denní rakouské dálnièní známky (15 DM), mýtné na Brennerské dálnici (16 DM) a mýtné na italské dálnici (52 500 lir)
 
DEN II.  sobota 23.6. 
Pøíjezd (Livorno): 0:30 h.
Noc bez postavení stanu v Livornu v campu "Miamare" na jižní stranì mìsta. (Noc bez placení)
-trajekty spoleènosti Sardinia Ferries & Corsica Ferries (výraznì nejlevnìjší mezi ostatními spoleènostmi) jezdí v 8:30, 13:30, v 18:30 a podle øádu nìkdy i v 23:30 h. Cesta pøes moøe z Livorna do Bastie trvá 4 h. (noèní však trvá 7 h.)
cena trajektu - 470 000 lir (zpáteèní lístek na neurèitý termín pro 3 osoby + vozidlo)
-dopolední poflakování se a odpoèinek na pláži
-odpolední detailní rozplánování našeho pobytu na Korsice (pøed odjezdem, bohužel, nebylo moc èasu si jej naplánovat) a èekání na trajekt
-veèerní trajekt, který mìl již na odjezdu zpoždìní, takže do pøístavu v Bastii jsme pøipluli až v 23:30 h. (místo v 22:30 h.) Rozhodujeme se na noc odjet z velké Bastie na klidnìjší píseèné pobøeží do Saint Florent. Cestou stoupání do výše pøes 500 m., ostré a úzké serpentiny.
-noc na pláži kousek za mìstem
 
DEN III.  nedìle 24.6.
-ranní seznamování se s moøem na pláži u Saint Florent
-odpolední nenároèná a pøitom pùsobivá vycházka kolem moøského pobøeží k ústím øek Vaghio a Flume Santo, kde jsou místy krásné píseèné pláže, pìšina obklopena stovkami ještìrek
-podveèerní prohlídka pøíjemného rybáøského mìsteèka a pøístavu v St. Florent, první nákupy
19:20 odjezd pøes L´Ile Rousse do Calvi
21:00 Calvi, prohlídka mìsta pouze z auta
-noc camp "International" (po levé stranì pøed stoupáním do støedu mìsta) - 86,80 Frf (3x20 osoba, 8 auto, 12 stan, 6.80 daò)
 
DEN IV.  pondìlí 25.6.
-dopolední vstávání, snídanì a nákupy v U-marketu
-polední cesta smìr Porto
ostré serpentiny bez jakékoliv delší rovinky (prùm. rychlost cca mezi 30-40 km/h, rychleji to nejde)
-odpolední procházka v skalách rezervace UNESCO Calanche (od parkoviÅ¡tì u Tête de Chien pìšky na Château Fort - rùznorodé skalní útvary naèervenalé barvy, výhled na moøe a na okolní skály, lesy a na mìsteèko Porte, kde se pod pevností v nádherném soutoku vlévá do moøe øeka Porto
-pozdnì odpolední menší túra - od rozcestníku u sošky St. Marie vytesané ve skále výstup cestou smìrem na Capo d´Orto, skalní útvary, rozhledy, poté v lese odboèka na Les Roches bleues a sestup a návrat k autu (19:00)
-veèerní koupání na nádherné kamínkové pláži v Portu
-noc-výjezd do "**" campu (pøed odboèkou na Ota a Evisa) - 86 Frf (2x30 osoba, 12 auto, 12 stan, 2 daò)
 
DEN V.  úterý 26.6.
9:00 odjezd údolím a stoupání serpentinami do mìsteèka Evisa (829 mnm).
10:00 sestup od místního høbitova prudkou pøevážnì lesní stezkou (oranžovì znaèená GR20) do soutìsky Spelunca. Mezi stromy ve stínu umístìný most Zaglia (11:15), dále kolem øeky Porto kolem nádherných skal po okraji soutìsky k silniènímu mostu a pak již ke starému mostu Ponte Vecchiu (12:00). Modrozelené rùznì hluboké tùnì a v nich osvìžující voda pøeskakující z kamene na kámen vyzývající ke koupání. Odpoèinek.
13:00 výstup stejnou cestou zpìt.
14:45 Evisa.
Alternativa: dojet pouze do mìsteèka Ota, a odtud si pøíjemnou nenároènou procházkou prohlédnout soutìsku a její nejzajímavìjší èásti mezi mosty Vecchiu a Zaglia. Dá se tak elegantnì vyhnout více než 600 metrovému pøevýšení pøi sestupu a výstupu z Evisy a zpìt.
-odpolední odjezd dále do vnitrozemí, stoupání serpentinami uvnitø nádherných lesù Forêt d´Antoine, úžasná panoramata okolních (již dvoutisícových) hor. Kolem cesty krávy a polodivoká prasata. Col de Vergio(1477 mnm). Sjezd dolù údolím, nádhernì malebné vesnièky jako Albertacce. Poté odboèka z hlavní cesty smìrem k horám do nejvýše položené korsické vesnice Calasima (1095 mnm).
17:30 kousek nad vesnicí nenároèný procházkový výstup údolím Viru smìrem na Grotte des Anges (kterou jsme však neobjevili). Fascinující pohledy na nádhernou a výraznou stìnu hory Paglia Orba (2525 mnm).
cca 19:30 odjezd do vesnièky Lozzi. Volíme ze dvou vedle sebe umístìných campù levnìjší L´Arimone (pøi pøíjezdu je to ten výše umístìný), smlouváme cenu - 84 Frf (3xosoba, auto, stan). Pøíprava na zítøejší celodenní túru na nejvyšší korsickou horu Monte Cinto (2706 mnm).
 
DEN VI.  støeda 27.6.
5:10 budíèek, snídanì, balení.
6:10 odjezd a stoupání 6,5 km dlouhou polní cestou k parkoviÅ¡ti u Bergerie
7:15 zahájení výstupu na Monte Cinto. Po pùlhodinì nenároèné chùze po pøekroèení potoka chata Ercu. Poté již nároèné stoupání po nepøíjemné suti smìrem ke skalám. Znaèeno kamennými mužíky.
9:15 první delší zastávka a odpoèinek. Poté již pøíjemnìjší stoupání ve skalním terénu. Místy jednoduchá lezecká místa (nároènost I)
10:30 další zastávka a poté další lezení (stupy a chyty jsou dobré, pouze lidem trpícím závratí nìkterá z takových míst mohou pùsobit potíže, které se vÅ¡ak dají pøekonat).
11:40 vrchol Monte Cinto dobyt. Úžasné pohledy na okolní vysoké hory, vidìt je až na moøe. Kolem polétávají a usedají celkem krotcí ptáci. Odpoèinek, kochání se výhledy, plánování sestupové trasy.
12:50 zahájení sestupu. Napojujeme se na trasu vedoucí na vrchol ze støediska Haut-Asco a sestupujeme držíce se po pravé stranì a èervených znaèek na kamenech asi 200 m a poté výstup asi 100 m na druhý nižší vrchol Cinta. (13:55)
Poté nenároèný sestup (skoro sjíždìní – pozor vÅ¡ak na padající kameny) sutí prudce dolù k Lac Cinto. (15:00)  Nádherné snìhem napájené pleso. Odpoèinek. Voda je na koupání pøíliÅ¡ studená.
16:00 odchod a pøíjemný sestup kolem potoka vytékajícího z plesa, místy i snìhová pole, jinak skála a pak kameny a hlína.
17:30 rozcestí u chaty Ercu, 17:50 parkovištì a poté cesta autem po rozbité cestì dolù do Lozzi.
19:00 odjezd serpentinami v hlubokém kaòonu øeky Golo, míjíme skalní útvary Sta. Regina, dále smìrem do nejhlubšího vnitrozemí a mìsta Corte. Ubytování v ÃƒÂºdolí øeky Tavignano pod mìstskou citadelou v campu „Chez Bartho“ (30 Frf osoba, 12 auto, 13 stan) – pozdìji se dovídáme, že jsou i levnìjší campy, v Corte celkem ètyøi.
 
DEN VII.  ètvrtek 28.6.
9:00 vstávání, snídanì, nákupy.
12:00 odchod na vycházku do údolí øeky Tavignano. Obutí sandály – dá se zvládnout, ale jistìjší a rychlejší by byla chùze v pevnìjší obuvi. Cesta po pìšinì skalnatým úboèím ve výšce asi 100 m nad øekou. Nejdøíve otevøená, poté postupnì stále více borovic.
13:30 pøestávka ve stínu u potùèku.
14:00 – 14:45 nenároèné stoupání skalou a sestup k visutému mostu pøes Tavignano. Opìt tùnì a skály kolem. Voda pøíjemná na osvìžení a koupání se.Odpoèíváme a shazujeme ze sebe únavu z vèerejší túry.
17:00 odchod stejnou cestou zpìt. Obloha se zatahuje, v dálce hømí, proto spìcháme.
18:45 u auta u campu. Poté prohlídka úžasného centra mìsta Corte na kopci. Staré mìsto s køivolakými ulièkami a malebnými zákoutími. Sídlí zde i univerzita. Vzhledem k pokroèilé denní dobì dìláme pouze „minimální prohlídku“. Poté odjezd po hlavní silnici lesy pøes Venace smìrem na Vizzavona do údolí Canaglia. Veèeøíme v kopcích. Pøímo v Canaglii se campovat nedá – ostatnì je to pøísnì zakázané, a to vzhledem k nebezpeèí požárù, kterými jsou suché korsické lesy èasto postihovány. Už kolem pùlnoci se vracíme cestou kousek zpìt nahoru do mìsteèka Tattone a tamìjšího campu „Du Soleil“. (ceny: 24 Frf osoba, 10 stan, 10 auto). Recepce je už zavøená, takže se neregistrujeme, stavíme stan a jdeme si lehnout. (pozn.: já spal vždy venku, stan jsme mìli pouze jeden-pro dva)
 
DEN VIII.  pátek 29.6.
7:00 budíèek, 7:30 odjezd. Recepce jeÅ¡tì nebyla otevøená… (pozn.: stalo se z toho takové pravidlo, nebo možnost: pøijet do campu až po uzavøení recepce a odjet jeÅ¡tì pøed jejím otevøením, tedy bez placení…)
poté v Canaglii snídanì
9:15 odchod nádhernou divokou krajinou ve stínu stromù kolem potoku Manganello po GR20. Po hodinì procházíme kolem vodopádu Meli a pak mírným stoupáním docházíme k salaším Tolla. Poté jen lehké stoupání podél potoka.
11:15 pøíchod k mùstku, kde zaèíná úsek kaskád s nádhernými tùòkami, bublající potok, to vÅ¡e v ÃƒÂºÃ…¾asnì klidném a majestátném vysokohorském údolí hory Monte Rotondo (2622 mnm). Odpoèinek. Rozhledy po úžasném okolí vrcholù dalších dvoutisícovek.
12:00 sestup
12:45 salaÅ¡e Tolla. Oáza klidu. Zvíøata a lidi. Kupujeme vynikající kozí sýr, za bochánek –cca 250 g- starý horal chtìl 50 Frf, ale pùlku nám prodává za 20 Frf, jeÅ¡tì nám pak dává další kousek sýra a bagetu k tomu na zakousnutí.
10 minut cesty od salaší zastávka u nádherné modrozelené tùòky pod borovicí. Koupání (spíš jen proplavání se, protože voda má jen kolem 17 stupòù) a další odpoèinek.
14:40 sestup
15:40 u auta nad Canaglií, odjezd smìrem na Forêt Vizavonna
16:00 Col de Vizzavona (1163 mnm). Odtud 15 minut sestup k Anglickým kaskádám na potoku Agnone. U mostu se vydáváme smìrem nahoru. Stoupání a Anglické kaskády nepøicházejí. Zjišujeme, že jsme si spletli cestu. Míjíme sice nìjaké kaskády, ale ne ty, které jsme chtìli vidìt. Je nám vysvìtleno, že jsem se u mostu po sestupu ze sedla mìli dát smìrem dolù.
17:30 sestup, 18:05 rozcestí u mostu. Místní nám vysvìtlují, že k anglickým kaskádám je to asi 5-7 minut, ale nahoru, mimo cestu, pøímo v soutìsce. Nikde to vÅ¡ak není naznaèena odboèka z GR20, která stoupá nahoru, pøièemž nekopíruje pøesnì tok potoka, pøímo ke kaskádám. Jsme unaveni, vzdáváme to a vracíme se zpìt na Col de Vizzavona.
18:30 odjezd po hlavní silnici která je stále rovnìjší a rovnìjší smìr hlavní mìsto Ajaccio.
19:30 Ajaccio. Moøe. VÅ¡ude plno lidí a aut. Nákup. Hledáme camp. Jedeme dále na západ smìrem na Iles Sanguinaires až k majáku. Veèeøíme.
23:30 registrace dvou osob v campu „Barbicaggia“ asi 5 km od mìsta. Možnost projít bez registrace zde není. Ceny: 38 Frf osoba, 15 stan, 15 auto. Co se dá dìlat…(pozn.: až další den zjišujeme, že poblíž mìsta má být nìjaký další camp, který není tak drahý)
 
DEN IX.  sobota 30.6.
-pomalé dopolední vstávání, snídanì
12:00 pláž s možností se opláchnout sladkou vodou pøímo v Ajaciiu. Vyvalování se na pláži, potápìní, opalování se. Odpoèinek.
15:00 prohlídka mìsta, letovisko se vším všudy...
17:00 nákupy a v 18:00 odjezd smìrem na Propriano. Cestou další a další malebné, rozpálené vesnièky.
19:15 krátká prohlídka pøístavu a zálivu v Proprianu. Pøíjemné menší letní støedisko. Po pùlhodinì odjezd a stoupání nahoru do vnitrozemí do mìsteèka Sartène. Nìco pøes hodinu prohlídka. Staré kamenné baráèky, úzké køivolaké ulièky. Nádherné. Pùsobivìjší to vÅ¡ak musí být za ostøejšího svìtla, než veèer.
21:10 odjezd smìr Bonifacio. Po cestì veèeøíme.
23:00 sjezd do Bonifacia. Camp ve mìstì je hlídán, proto se vracíme kousek zpìt, asi 3 km nad mìsto do nádhernì položeného campu „De la Trinite“. Bez registrace.
 
DEN X.  nedìle 1.7.
7:30 budíèek a po pùlhodinì odjezd.
8:15 snídanì kousek za campem, stále ještì nad Bonifaciem.
9:00 Bonifacio. Nádhera! Nevyjádøitelné slovy! Nutné vidìt! Mìsto založené roku 883 na 80 metrù vysokém skalním výbìžku, který je asi 1500 m dlouhý a 200 m široký. Úžasné úzké ulièky, vysoké domy se strmými schodišti, námìstíèka, pevnost, spousta starých církevních i svìtských budov…
-dopolední vycházka na západní výbìžek mìsta kolem kasáren a høbitova. Výhled na maják. V dálce je z mìsta možno vidìt až na Sardínii, která je vzdálená pouze 12 km.
-polední 50 minutová projížïka na lodi kolem skal, Calanques, a do jeskyò. Studentská cena 50 Frf na osobu. Rozhodnì to stojí za to! Velké vlny, ale hlavnì velké zážitky! Pod celým poloostrovem, na nìmž stojí mìsto, vede pøirozená podmoøská prùrva. Maják St.Marie, zátoky, Calanques (v podstatì nìco jako fjordy). Jeskynì Du Sdragonato (Draèí) má ve stropì otvor ve tvaru Korsiky! Další jeskynì, která tvarem vstupu má pøipomínat èepici Napoleona Bonaparte. A pak fascinující pohled na mìsto od moøe nahoru! Strmých 187 schodù  od moøe do mìsta schodiÅ¡tì Roy d´Aragon a dále pak obrovský skalní útvar v moøi Grain de Sable (zrnko písku).
-vzhledem k naÅ¡emu osobnímu rozpoložení a nastalé nutnosti být do støedy v Praze se rozhodujeme vypustit nìkteré plánované body naÅ¡eho korsického programu a už se dále jen cestou do Bastie rekreovat u moøe.
-odpolední odjezd smìrem na mìsto Porto Vecchio. JeÅ¡tì pøed mìstem odboèka na mìsteèko Bocca dell´Oro a sjezd k plážím de Palombaggia, konkrétnì na chránìnou dunovou pláž Tamaricii obklopenou na pobøeží scenérií skal a borovic. Odpoèinek, koupání, slunìní se, potápìní.
19:00 odjezd dále na sever pøes mìsta Solenzara a Aléria. Cesta skoro úplnì rovná, oproti cestám v horách se dá jet hodnì rychle. Cestou zkoušíme nìjaké campy, ale jsou drahé. Veèeøíme.
Po 23. hodinì pøibližnì 40 km pod Bastií mezi mìsteèky Prunette a Moriani-Plage odboèujeme k campu „Calamar“ (ceny: 25 Frf osoba, 10 auto, stan zdarma). Recepce již uzavøena.
 
DEN XI.  pondìlí 2.7.
8:00 budíèek, odjezd, nákup a poté odchod na pláž u campu.
Pøíjemné dopolední koupání, moøe mìlké. Od slané vody se sprchujeme v campu, což majitel zaregistroval a vynadal nám za to. To vùbec netuÅ¡il, že jsme v jeho campu spali… Ostuda.
12:45 odjezd smìr Bastia
13:20 pøíjezd do pøístavu ke spoleènosti Corsica Ferries. Budeme moci odplout už dnes v 18:30. Pøiplácíme administrativní poplatek 14 Frf.
Odpolední poslední nákupy, utrácení posledních penìz a prohlídka mìsta.
17:30 èekání na trajekt
18:45 s mírným zpoždìním opouÅ¡tíme Korsiku a vyplouváme smìrem do Livorna. Cestou odpoèíváme, a taky poèítáme výdaje a plánujeme zpáteèní cestu, nechce se nám utrácet za dálnici.
22:45  pøistání v Livornu.
Odjezd z Livorna silnicí SS 12 pøes Pisa a Lucca smìrem na Modenu. Prùmìrná rychlost pouze kolem 40 km/h. Vzápìtí nám dochází, že si cestu snad jen zkrátíme, ale strávíme na ní delší dobu.
Kolem pùlnoci v horských serpentinách nacházíme místo k pøespání u vesnice Scesta.
 
DEN XII.  úterý 3.7.
po 7. hodinì vstávání a snídání.
8:30 odjezd. Projíždíme krásnými horskými vesnièkami, stále stoupáme až do sedla Abetone (1388 mnm). Cesta plná serpentin, na které jsem však již zvyklí.
cca 11:00 Modena a koneènì nájezd na dálnici A22 smìr Brenner. Cesta absolutnì bez problémù, žádné zácpy.
19:00 ÈR-Rozvadov, veèeøe v Plzni
22:30 návrat do Prahy
 


ZÁVÌR ÈI SHRNUTÍ:
Po návratu do Prahy jsme všechny naše výdaje spoèetli a pøepoèetli, pøièemž jsme zjistili, že nás ta dovolená nestála na osobu ani 10 000 Kè se vším všudy. Nejdražší byly výdaje na cestu (benzin, mýtné, dálnièní známka a hlavnì trajekt) – dohromady kolem 6500 Kè na osobu. Za jídlo, ubytování a další vìci jsme tedy vydali relativnì minimum (kupovali jsme si hlavnì chleba, vodu, sýry, ovoce, víno, sušenky).

Je tøeba poznamenat, že se na Korsice dá vidìt a prožít spousta jiných vìcí, než jsme stihli my, záleží na tom, jak si to kdo naplánuje. Nechci nìjak obecnì shrnovat krásu Korsiky a èinit doporuèení, co vidìt a co možno vynechat. Kdo chce, mùže tøeba jen chodit a lozit po nádherných horách, další se spokojí s pobytem u moøe a obèas nìjakým tím výletem do mìsta èi procházkou tøeba do údolí øeky.
Jiøí Nezhyba

ZPÌT NA DOMOVSKOU STRÁNKU


eXTReMe Tracker