Make your own free website on Tripod.com

Tak tady je nìkolik mých fotek, jak jsem sliboval s otevøenou pusou na pøedešlé stránce...
(musíte pochopit, že zde jde skuteènì èistì a jen o ryze narcisistní produkci...) ;-D

Chtìl jsme Vám pøinést nìco dobrého k jídlu, ale nìjak jsem se zamotal v menu
Chtìl jsme Vám pøinést nìco dobrého k jídlu, ale nìjak jsem se zamotal v menu...
With a little help from my friends jsem se z toho snad vymotal...
With a little help from my friends jsem se z toho snad vymotal...

Usínám, ve stoje, ve stoji spatném, špatném...
Co mì èeká po probuzení? aneb Bruce Springsteen èeské scény
Usínám, ve stoje, ve stoji spatném, špatném... Co mì èeká po probuzení?
aneb Bruce Springsteen èeské scény

Pohled na možnost masitého stravování se, které je mi dnes již vzdálené a zapovìzené. Tedy dobrovolnì... aneb Vzdávám se, ale pomalu
Pohled na možnost masitého stravování se, které je mi dnes již vzdálené a zapovìzené. Tedy dobrovolnì...
aneb Vzdávám se, ale pomalu

Ehmm, brumendo, bzzzz... ky ta ra
Ehmm, brumendo, bzzzz... ky ta ra

Na moøi jak doma - aneb právì jsem se stal majitelem luxusní jachty
Na moøi jak doma - aneb právì jsem se stal majitelem luxusní jachty

Jak øíkám: na moøi, jak doma - aneb tentokrát totálnì nasuchu...
Jak øíkám: na moøi, jak doma - aneb tentokrát totálnì nasuchu...

Ale ano, to skuteènì není vtip: èernošští muzikanti byli mými uèiteli z nejvìtších
Ale ano, to skuteènì není vtip: èernošští muzikanti byli mými uèiteli z nejvìtších

Oh Tannenbaum, Oh Tannenbaum, wie treu sind deine Blatter...
Oh Tannenbaum, Oh Tannenbaum, wie treu sind deine Blatter...

Po výletì, unaven, neoholen, s kávou v rukou, na rtech, zotroèen drogou tou, pohled mùj - radši opodál stùj... :-)
Po výletì, unaven, neoholen, s kávou v rukou, na rtech, zotroèen drogou tou, pohled mùj - radši opodál stùj... :-)

eXTReMe Tracker