Make your own free website on Tripod.com
DOTAZNÍK

O S O B N Í***D O T A Z N Í K

Jméno a pøíjmení: Jiøí Nezhyba

Datum a místo narození: 6. 11. 1973, Hranice
Znamení: Štír (ascendent Ryby)

Otec: Jiøí Nezhyba (t.è. soudní znalec v oboru nemovitostí)
Matka: Marie Nezhybová (t.è. zástupkynì øeditele Støední zdravotnické školy)
Sourozenci: Alan Nezhyba (t.è. obchodní zástupce)

Státní pøíslušnost: Èeská republika
Národnost: èeská
Stav: svobodný

Vzdìlání: vysokoškolské, PF UK Praha (1992-1997)

Další údaje budou doplnìny, až stránka nebude ve výstavbì... :-)

ZPÌT NA DOMOVSKOU STRÁNKU

eXTReMe Tracker